Seuran säännöt

        FC Vaajakoski ry

        Toimintasäännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on

          FC Vaajakoski ry,

          Kotipaikka: Jyväskylän maalaiskunta ; Seuran kieli: suomi

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa
seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on
mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan
liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti päälajeina jalkapallo,
futsal ja salibandy.

Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1) Tarjoamalla jäsenilleen:

– kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa;

– harjoitus-, koulutus-, ohjaus- ja valmennustoimintaa;

– liikuntatoimintaa eri ikäryhmille sekä molemmille sukupuolille

– sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa;

– tiedotus-, suhde- ja valistustoimintaa, sekä

– mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja –asusteita.

2) Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viran­omaisten ja
muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti
liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3) Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien
moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi:

Seura voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia,
keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa.

4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu
noudattamaan seuran, niiden liittojen ja järjestöjen sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä,
joiden jäsen seura on.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana
ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö,
joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Johtokunta voi nimetä seuralle ainaisjäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä seuran jäsen,
joka on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia tai on
suorittanut kymmenen vuoden kertakaikkisen jäsenmaksun.

Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeus-kelpoisen
yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kannattajajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Seurasta eroaminen
 

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mut­ta eroava jäsen on velvollinen
suorittamaan jäsenmaksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta
sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta,
muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toi­mii seuran etua tai tarkoitusta vastaan
tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n
vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä
Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä
mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Dopingrikkomuksia ovat:

Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä

Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys

Kieltäytyminen dopingtestistä

Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti

Dopingtestin manipulointi

Dopingaineiden hallussapito

Dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen

Dopingin edistäminen

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:

Kilpailutuloksen mitätöinti

Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen

Urheilun toimintakielto

Kirjallinen varoitus

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja
kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

* Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

* Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena

* Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa

* Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

Urheiluhuijaus

* Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi

* Tuloksista etukäteen sopiminen

Vedonlyönti

* Vedonlyönti omasta kilpailusta

Lahjonta

* Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi
Sukupuolinen häirintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä
rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään
 kahden vuoden toimintakielto.

Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä an­net­ta­vis­ta rangaistuksista,
 jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sään­tö­jä ja määräyksiä.

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran
jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa
antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen
jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8 §         Liittymis- ja jäsenmaksut

 
Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksusta sekä
ainais- ja kannattajajäsenten jäsenmaksusta.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.

9 §         Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kevätkokouksen, joka pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokouksen, joka pidetään loka-joulukuussa. Kokousten paikan ja ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta
sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille.

10 §       Kevät- ja syyskokous

        Kevätkokouksen asiat

1       Avataan kokous

2       Valitaan kokoukselle

a)      puheenjohtaja

b)      sihteeri

c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)      ääntenlaskijat

3       Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5       Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin­tar­kas­ta­ji­en antama lausunto

6       Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7       Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat                   

8       Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat

1       Avataan kokous

2       Valitaan kokoukselle

a)      puheenjohtaja

b)      sihteeri

c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)      ääntenlaskijat

3       Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5       Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6       Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7       Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8       Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9       Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja.

10     Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

11     Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

12     Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13     Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14     Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle
kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

11 §       Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tar­peel­li­sek­si, seuran kokous niin
päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran ääni­oikeutetuista jäsenistä on jonkin asian takia tehnyt
johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen ko­kouk­sen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous
on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet
siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen
esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 §       Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin alle-kirjoitettava sekä
valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 §       Äänestys

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut
yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan.
Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa,
johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä
varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä,
kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Johtokunta voi evätä jäseneltä äänioikeuden seuran kokouksessa,
jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä.

14 §       Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja
ja kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut 4 jäsentä ja 2 varajäsentä. Jäsenistä ja varajäsenistä on
puolet vuosittain erovuorossa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin,
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt vara­pu­heen­joh­tajan kutsusta tai kun
vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja
hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä     .

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3 Vastata sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista velvoitteista

4 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

5 Vastata seuran taloudesta

6 Pitää jäsenluetteloa

7 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

8 Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraava toimintavuotta varten

9 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta

10 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

11 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

12 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

13 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta

14 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15 §       Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16 §       Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sih­teerin tai jonkun
muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toi­mi­hen­kilön kanssa.
Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 §       Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan, kuitenkin siten, että seuran johtokunta päättää
jaoston toimintaan liittyvistä oikeustoimista.

18 §       Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut­tamisesta.

19 §       Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20 §       Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alu­een liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen ko­kouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valit­se­mat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §     Yhdistyslain noudattaminen

 
Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

Ennakkotarkastus suoritettu yhdistysrekisterissä 19.1.2000 (SPL mallisäännöt) ja 1.2.2006 (SLU mallisäännöt).